Reisvoorwaarden Skivereniging 't Gooi


Organisatie
Alle aanbiedingen in deze brochure zijn een vrijblijvend aanbod dat door SkiVereniging 't Gooi te allen tijde herroepen kan worden. De niet in eigen beheer georganiseerde reizen worden uitgevoerd door erkende reisorganisaties, die zijn aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden. De SkiVereniging 't Gooi bemiddelt bij het sluiten van de reisovereenkomst tussen de reiziger en de
reisorganisator.

 

Lidmaatschap
Om deel te kunnen nemen aan de reizen van SkiVereniging 't Gooi, moet men lid zijn de Nederlandse SkiVereniging (NSkiV) of lid van SkiVereniging 't Gooi. Indien men geen lid is, dan wordt men bij aanmelding automatisch lid. De contributie wordt met de reissom in rekening gebracht.


Aanmelding voor de reis
De aanmelding voor een reis komt tot stand indien schriftelijk of per email de voor inschrijving noodzakelijke gegevens door de reizencoördinator zijn ontvangen. Een specifiek aanmeldingsformulier is daartoe beschikbaar. Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld.


Totstandkoming van de overeenkomst
De aanmelding voor een reis wordt schriftelijk of per email bevestigd met een boekingsfactuur. De reisovereenkomst is pas definitief op het moment dat bevestiging van kamerreservering is verkregen en de gevraagde aanbetaling is ontvangen.


Reissom
Tenzij anders vermeld, geldt de gepubliceerde reissom per persoon. Hierbij zijn de diensten en voorzieningen inbegrepen, zoals in het reisprogramma vermeld. Een ontbijt op de heen- en terugreis is niet in de reissom inbegrepen.


Betaling
De betaling van de reissom en eventuele opties geschiedt in twee gedeelten:

  1. binnen 8 dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging dient de deelnemer een aanbetaling te worden gedaan van 35% van de reissom voor iedere aangemelde deelnemer;
  2. het restant van de reissom moet uiterlijk op de 45ste dag voor de aanvang van de reis in het bezit zijn van de penningmeester van de SkiVereniging 't Gooi.

Indien de aanmelding en de totstandkoming van de overeenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek geschiedt, dienen de volledige reissom en de eventuele opties direct volledig te worden betaald.

 

Reisbescheiden
Voor de reizen waarvoor dat vereist is, zullen de reisbescheiden ongeveer 10 dagen voor vertrek aan de deelnemer worden toegezonden.


Minimum aantal deelnemers
Voor alle reizen geldt een minimum aantal deelnemers. Indien zich 2 maanden voor de vertrekdatum niet tenminste 9 deelnemers zich hebben aangemeld, heeft SkiVereniging 't Gooi het recht om de reis te annuleren. Hiervan zullen de aangemelde deelnemers onmiddellijk in kennis worden gesteld. De reeds betaalde bedragen zullen geheel worden terugbetaald.


Wijzigingen
Indien zich wijzigingen voordoen in de verblijfsaccommodatie zal in overleg met de reiziger getracht worden een gelijkwaardige accommodatie aan te bieden.


Gelijkwaardigheid houdt in:

  • de situering in de plaats van bestemming;
  • de aard en klasse van de accommodatie;
  • de faciliteiten van de accommodatie.

Daarbij wordt rekening gehouden met de samenstelling van het gezelschap.


Verzekeringen
De reizigers worden ten zeerste aanbevolen een annuleringsverzekering af te sluiten.


(Deel)Annulering
De annuleringsbepalingen/-voorwaarden gelden vanaf het moment dat de reisovereenkomst tot stand is gekomen.


Indien de deelnemer de reis annuleert zijn, de volgende bedragen verschuldigd:

  1. bij annulering tot de 45ste kalenderdag (exclusief) voor de vertrekdag: 65% van de reissom;
  2. bij annulering vanaf de 45ste kalenderdag (inclusief) voor de vertrekdatum: de totale reissom.

Als de annulerende deelnemer een kamer zou delen met één of meer andere deelnemers en die andere deelnemers annuleren niet, dan is de annulerende deelnemer naast de hierboven vermelde bedragen tevens de meerkosten verschuldigd die zijn of haar annulering tot gevolg heeft voor de andere deelnemers.


De annulering dient schriftelijk te geschieden aan de reizencoördinator met opgave van redenen.


Prijswijzigingen
SkiVereniging 't Gooi behoudt zich het recht voor om de reissom te wijzigen indien wijzigingen in kosten daartoe aanleiding geven. Indien na het sluiten van de reisovereenkomst de reissom met meer dan 5% wordt verhoogd, heeft de deelnemer het recht de reisovereenkomst te annuleren. Hij/zij dient dit schriftelijk te doen, binnen 5 dagen na ontvangst van de mededeling.
Na tijdige betaling van de gehele reissom zal geen prijswijziging plaatsvinden.


Klachten
Ondanks onze zorgen is het mogelijk dat de deelnemer een gerechtvaardigde klacht meent te hebben. Deze klacht dient, voor zover mogelijk, op de plaats waar de reden tot klacht ontstond, te worden ingediend bij de reisbegeleider van de vereniging. Deze zal zo spoedig mogelijk trachten de klacht te verhelpen en indien noodzakelijk daarvoor contact opnemen met de accommodatieverschaffer, de vervoerder en/of de reisorganisator.
Als directe indiening van de klacht niet mogelijk is, of als de klacht niet bevredigend wordt of kan worden opgelost, moet deze uiterlijk binnen 1 maand na terugkeer in Nederland, schriftelijk worden ingediend bij het bestuur van SkiVereniging 't Gooi.


Voorbehoud
Kennelijke vergissingen in het reisprogramma, gepubliceerd in de reiswijzer, de ULLR, Ski Magazine, Internet, folders, posters, advertenties, kranten en tijdschriften binden de SkiVereniging 't Gooi niet.
SkiVereniging 't Gooi is nimmer aansprakelijk voor vertragingen die ontstaan door pech, technische storingen, verkeersdrukte, weersomstandigheden of andere onvoorziene zaken.
Overmacht ontheft de vereniging van al haar verplichtingen. Onder overmacht moet hier mede worden verstaan alle omstandigheden (waaronder sneeuwcondities) die de vereniging niet, of niet in volle omvang, heeft kunnen voorzien of niet heeft kunnen voorkomen.


Aansprakelijkheid en uitsluiting
De reisorganisator is jegens de deelnemer aansprakelijk voor de goede uitvoering van de uit de reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen.
De reisorganisator is niet aansprakelijk voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van de wintersport en/of annuleringsverzekering.
De reisorganisator, noch SkiVereniging 't Gooi aanvaardt aansprakelijkheid voor schade of letsel berokkend aan de deelnemer door welke oorzaak dan ook.
Evenmin zijn zij aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, geld en geldswaardige papieren inbegrepen.

 

Dit alles tast overigens niet de aansprakelijkheid van de vervoersmaatschappij en de accommodatieverschaffers volgens verdrag of wet aan. In alle gevallen waarin deze reisvoorwaarden niet voorzien, beslist het bestuur van de SkiVereniging 't Gooi.


Aldus vastgesteld door het bestuur van Skivereniging 't Gooi, mei 2020. Met deze versie zijn alle eerder uitgegeven reisvoorwaarden niet langer van toepassing.